Algemene voorwaarden

Definities

Featured Image

 

 

 • Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
 • Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste bij levering van het afgewerkt product.
 • Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 80 ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft Filip Wouters het recht verdere werken/leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.
 • De genoemde prijzen bij de prestaties zijn gebaseerd op de tijd dat het personeel aanwezig moeten zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van de prestaties tot het einde van het evenement, eventuele pauzes inbegrepen.
 • Eventuele parkeer- of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend.
 • Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden. Indien zulks gebeurt binnen een termijn van 15 dagen voor de productiedag is miniumum 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vind de verbreking plaats binnen de 5 dagen voor de productiedag dan is 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is. De copyright op de beelden en afbeeldingen blijft steeds eigendom van Filip Wouters Comm. V.
 • Recht op afbeelding : De klant

      - Verklaart dat de getoonde portretten gemaakt werden met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming;
     - Verleent hierbij de Comm. V. Filip Wouters het recht op afbeelding (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer de Comm. V. Filip Wouters dit wil)
       om zonder beperking de beelden te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren;
     - Verklaart dat hij/zij de Comm. V. Filip Wouters vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het recht op afbeelding van of door de getoonde personen
       of diens wettelijke vertegenwoordigers;
     - Verklaart dat de regels voor het recht op afbeelding bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zijn kennis heeft genomen van de tekst
       "Portretrecht" op https://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_op_afbeelding_(Belgi%C3%AB)  

 • Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Filip Wouters. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 • Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…) kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 • De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding. 
 • De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de cliënt en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
 • De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de cliënt. 
 • Alle (re-)producties van Filip Wouters vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. Filip Wouters zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen.
 • De cliënt die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd.
 • Filip Wouters zal de beelddragers (bvb, usb-stick, dvd) of geluidsdragers (bvb CD, usb stick,…) door de cliënt in bruikleen gegeven om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van Filip Wouters de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 • Elke foto- en/of filmproductie zal voorafgaan en eindigen met beelden van het logo van Filip Wouters/Fototeam/videoteam 
 • Leveringen worden niet teruggenomen.
 • Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Filip Wouters gemaakte opnames slechts bewaren gedurende tien dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van Filip Wouters. Indien de cliënt gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening worden gebracht aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames staan.
 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van Filip Wouters gevestigd is, bevoegd. Zij behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank territoriaal bevoegd voor de woonplaats van de cliënt. 

 

GDPR

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van de Commanditaire Vennootschap Filip Wouters, verder genoemd als Comm. V. Filip Wouters met maatschappelijke zetel in de Destelwijk 42 te Sint-Niklaas, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0668.658.711 Contact opnemen kan via telefoon +32 476 55 44 40 of op via de websites filipwouters.com, fototeam.be en videoteam.be

De Comm. V. Filip Wouters  hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt De Comm. V. Filip Wouters  zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Deze privacyverklaring kan op elk moment door De Comm. V. Filip Wouters  worden gewijzigd. Raadpleeg haar daarom regelmatig.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Reden van verwerking

De Comm. V. Filip Wouters  verwerkt de door jou meegedeelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden op berichtgeving vanwege De Comm. V. Filip Wouters  en ingeval van deelname aan acties.

Deze gegevens zullen na de duur van drie jaar automatisch worden verwijderd, met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet. De verwerking gebeurt o.a. maar niet uitsluitend voor: (1) het aanbieden van producten of diensten van De Comm. V. Filip Wouters , (2) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, (3) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (4) het aanmaken van een klantenbestand en daarover informatie verzamelen.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens van leden ligt in de overeenkomst die u bent aangegaan met De Comm. V. Filip Wouters  voor het verstrekken van één of meer van haar diensten, activiteiten of producten, en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die u zo aan De Comm. V. Filip Wouters  hebt gegeven om de door u meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in kader van de uitvoering van de overeenkomst.
De gegevens van niet-klanten met interesse in De Comm. V. Filip Wouters  kunnen verwerkt worden om op de hoogte gehouden te worden van relevante activiteiten van De Comm. V. Filip Wouters  conform het gerechtvaardigd belang. Hier geldt een maximum bewaartermijn van 3 jaar.

Niet-klanten hebben binnen deze driejarige bewaartermijn altijd de mogelijkheid om bij eenvoudige wilsuiting hun gegevens te laten verwijderen. De (potentiële) klanten hebben hierbij ten allen tijde het recht om een beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Europese en Belgische wetgeving. Dit kan op eenvoudig verzoek mits e-mail aan filip (at) filipwouters.com . Evenwel dienen (potentiële) klanten te beseffen dat bij de vraag om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze communicatie, zij daardoor geen gepersonaliseerde berichten meer kunnen ontvangen.

In kader van de werking van De Comm. V. Filip Wouters  is het mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Met deze partijen maakt De Comm. V. Filip Wouters  de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De Comm. V. Filip Wouters  geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten. Tijdens de activiteiten garandeert De Comm. V. Filip Wouters  dat de verstrekte gegevens niet aan andere derden dan de overige aanwezigen op de activiteiten zullen overgemaakt worden. Aangezien de gegevens door de aanwezigen zelf worden verstrekt, kan De Comm. V. Filip Wouters  de juistheid daarvan niet garanderen, noch kan De Comm. V. Filip Wouters  op enigerlei wijze aansprakelijk worden geacht voor de verspreiding van deze gegevens door andere deelnemers.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die De Comm. V. Filip Wouters  van u ontvangen heeft. U kan hiervoor contact opnemen met de organisatie via filip (at) filipwouters.com of telefoon +32 476 55 44 40.

Klachten en datalekken

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover direct contact nemen met De Comm. V. Filip Wouters  zodat de klacht of het datalek kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

Het gebruik van beeldmateriaal

Bij elke activiteit van De Comm. V. Filip Wouters  waar foto’s en/of video's worden genomen, is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden dit uitdrukkelijk kan melden aan de fotograaf en organisator. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verdere verspreiding van het beeldmateriaal.

Specifieke privacy richtlijnen in kader van de websites van De Comm. V. Filip Wouters

Het gebruik van “cookies” (ontvanger)

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Comm. V. Filip Wouters  of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds de Comm. V. Filip Wouters  raadplegen.
De Comm. V. Filip Wouters  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Comm. V. Filip Wouters  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

De Comm. V. Filip Wouters  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De Comm. V. Filip Wouters  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Comm. V. Filip Wouters  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Comm. V. Filip Wouters  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Filip WOUTERS Comm. V. • Destelwijk 42 / 9100 Sint-Niklaas / +32(0)476554440 • RPR BE0668.658.711

Back to Top