Algemene voorwaarden

Definities

 

 

 • Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
 • Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste bij levering van het afgewerkt product.
 • Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 80 ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft Filip Wouters het recht verdere werken/leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.
 • De genoemde prijzen bij de prestaties zijn gebaseerd op de tijd dat het personeel aanwezig moeten zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van de prestaties tot het einde van het evenement, eventuele pauzes inbegrepen.
 • Eventuele parkeer- of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend.
 • Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden. Indien zulks gebeurt binnen een termijn van 15 dagen voor de productiedag is miniumum 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Vind de verbreking plaats binnen de 5 dagen voor de productiedag dan is 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is. De copyright op de beelden en afbeeldingen blijft steeds eigendom van Filip Wouters Comm. V.
 • Recht op afbeelding : De klant

      - Verklaart dat de getoonde portretten gemaakt werden met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming;
     - Verleent hierbij de Comm. V. Filip Wouters het recht op afbeelding (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer de Comm. V. Filip Wouters dit wil)
       om zonder beperking de beelden te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren;
     - Verklaart dat hij/zij de Comm. V. Filip Wouters vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het recht op afbeelding van of door de getoonde personen
       of diens wettelijke vertegenwoordigers;
     - Verklaart dat de regels voor het recht op afbeelding bij hem/haar bekend zijn en dat hij/zijn kennis heeft genomen van de tekst
       "Portretrecht" op https://nl.wikipedia.org/wiki/Recht_op_afbeelding_(Belgi%C3%AB)  

 • Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Filip Wouters. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 • Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…) kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 • De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding. 
 • De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de cliënt en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
 • De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de cliënt. 
 • Alle (re-)producties van Filip Wouters vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. Filip Wouters zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen.
 • De cliënt die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd.
 • Filip Wouters zal de beelddragers (bvb, usb-stick, dvd) of geluidsdragers (bvb CD, usb stick,…) door de cliënt in bruikleen gegeven om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van Filip Wouters de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 • Elke foto- en/of filmproductie zal voorafgaan en eindigen met beelden van het logo van Filip Wouters/Fototeam/videoteam 
 • Leveringen worden niet teruggenomen.
 • Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Filip Wouters gemaakte opnames slechts bewaren gedurende tien dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van Filip Wouters. Indien de cliënt gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening worden gebracht aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames staan.
 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van Filip Wouters gevestigd is, bevoegd. Zij behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank territoriaal bevoegd voor de woonplaats van de cliënt. 

Filip WOUTERS Comm. V. • Destelwijk 42 / 9100 Sint-Niklaas / +32(0)476554440 • RPR BE0668.658.711

Back to Top